Bùng nổ Mid Year Sale Hosting Singapore

Bùng Nổ Mid Year Sale Datacenter Singapore

Cấu hình Phí 1 tháng Phí 6 tháng (-10%) Phí 1 năm (-20%) Phí 2 năm (-30%) Phí 3 năm (-50%)
SIN-RVH1 420,000 vnđ/tháng 378,000 vnđ/tháng 336,000 vnđ/tháng 294,000 vnđ/tháng 210,000 vnđ/tháng
SIN-RVH2 540,000 vnđ/tháng 486,000 vnđ/tháng 432,000 vnđ/tháng 378,000 vnđ/tháng 270,000 vnđ/tháng
SIN-RVH3 780,000 vnđ/tháng 702,000 vnđ/tháng 624,000 vnđ/tháng 546,000 vnđ/tháng 390,000 vnđ/tháng
SIN-RVH4 1,200,000 vnđ/tháng 1,080,000 vnđ/tháng 960,000 vnđ/tháng 840,000 vnđ/tháng 600,000 vnđ/tháng
SIN-RVH5 1,680,000 vnđ/tháng 1,512,000 vnđ/tháng 1,344,000 vnđ/tháng 1,176,000 vnđ/tháng 840,000 vnđ/tháng
SIN-RVH6 3,000,000 vnđ/tháng N/A N/A N/A N/A

Khuyến mãi mua 1 tặng 3

Business Hosting Singapore


Cấu hình Phí 1 tháng Phí 6 tháng (-5%) Phí 1 năm (-10%) Phí 2 năm (-15%) Phí 3 năm (-20%)
SIN-B1 250,000 vnđ/tháng 237,500 vnđ/tháng 225,000 vnđ/tháng 212,500 vnđ/tháng 200,000 vnđ/tháng
SIN-B2 450,000 vnđ/tháng 427,500 vnđ/tháng 405,000 vnđ/tháng 385,500 vnđ/tháng 360,000 vnđ/tháng
SIN-B3 800,000 vnđ/tháng 760,000 vnđ/tháng 720,000 vnđ/tháng 680,000 vnđ/tháng 640,000 vnđ/tháng
SIN-B4 1,000,000 vnđ/tháng N/A N/A N/A N/A

Singapore Hosting


Cấu hình Phí 6 tháng Phí 1 năm Phí 2 năm (-5%) Phí 3 năm (-10%)
SIN01-S1 N/A 30,000 vnđ/tháng 28,500 vnđ/tháng 27,000 vnđ/tháng
SIN01-S2 60,000 vnđ/tháng 60,000 vnđ/tháng 57,000 vnđ/tháng 54,000 vnđ/tháng
SIN01-S3 96,000 vnđ/tháng 96,000 vnđ/tháng 91,200 vnđ/tháng 86,400 vnđ/tháng
SIN01-S4 144,000 vnđ/tháng 144,000 vnđ/tháng 136,800 vnđ/tháng 129,600 vnđ/tháng