Khi sử dụng dịch vụ Cloud VPS của vHost quý khách có thể lựa chọn một trong những hệ điều hành sau đây
CentOS
 • CentOS 5 x86
 • CentOS 5 x86_64
 • CentOS 6 x86
 • CentOS 6 x86_64
 • CentOS 7 x86_64
Debian
 • Debian 6 x86
 • Debian 6 x86_64
 • Debian 7 x86
 • Debian 7 x86_64
Fedora
 • Fedora 18 x86
 • Fedora 18 x86_64
 • Fedora 19 x86
 • Fedora 19 x86_64
 • Fedora 20 x86
 • Fedora 20 x86_64
Ubuntu
 • Ubuntu 10.04 x86
 • Ubuntu 10.04 x86_64
 • Ubuntu 12.04 x86
 • Ubuntu 12.04 x86_64
 • Ubuntu 13.10 x86
 • Ubuntu 13.10 x86_64
 • Ubuntu 14.04 x86
 • Ubuntu 14.04 x86_64
Microsoft Windows
 • Windows XP Service Pack 3 x86
 • Windows XP Service Pack 2 x86_64
 • Windows 7 Professional x86
 • Windows 7 Professional x86_64
 • Windows 7 Ultimate x86
 • Windows 7 Ultimate x86_64
 • Windows 8.1 Professional x86
 • Windows 8.1 Professional x86_64
 • Windows Server 2003 Enterprise x86_64
 • Windows Server 2008 Datacenter x86
 • Windows Server 2003 Datacenter x86_64
 • Windows Server 2008 Standard x86
 • Windows Server 2008 Standard x86_64
 • Windows Server 2008 Enterprise x86
 • Windows Server 2008 Enterprise x86_64
 • Windows Server 2008 R2 x86_64
 • Windows Server 2012 Datacenter x86_64
 • Windows Server 2012 Standard x86_64
partners
partners
partners
partners
partners
partners

Facebook Comments