Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp quý khách phân biệt sự khác biệt giữa VPS truyền thống và dịch vụ Cloud VPS
VPS Cloud VPS
Khởi tạo 1 phút 1 phút
Ổ cứng 100% SSD 100% SSD
Hệ thống lưu trữ phân tán
Tính sẵn sàng cao/khả năng chịu lỗi
Nâng cấp cấu hình Ngay lập tức Ngay lập tức
Online console
Backup Weekly Do khách hàng quyết định
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 24/7/365
Network Gigabit Gigabit
Hỗ trợ dùng thử
Hardware Dell/IBM/HP Dell/IBM/HP
Quản lý thông qua giao diện website
partners
partners
partners
partners
partners
partners