Sự khác biệt giữa VPS và Cloud VPS

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VPS VÀ CLOUD VPS

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp quý khách phân biệt sự khác biệt giữa VPS truyền thống và dịch vụ Cloud VPS

VPS Cloud VPS
Khởi tạo 1 phút 1 phút
Ổ cứng 100% SSD 100% SSD
Hệ thống lưu trữ phân tán
Tính sẵn sàng cao/khả năng chịu lỗi
Nâng cấp cấu hình Ngay lập tức Ngay lập tức
Online console
Backup Weekly Do khách hàng quyết định
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 24/7/365
Network Gigabit Gigabit
Hỗ trợ dùng thử
Hardware Dell/IBM/HP Dell/IBM/HP
Quản lý thông qua giao diện website

Đối tác


inline-cisco
inline-cloudflare
inline-centos
inline-cloudlinux
inline-cpanel
inline-ms