Hướng dẫn add 2 IP khác Gateway trên CentOS 7

Xác định cấu trúc VPS có 2 interface eth0 và eth1 Có 2 IP như sau: 10.10.1.11/24 Gateway 10.10.1.1 gán cho eth0 10.10.2.22/24 Gateway 10.10.2.1 gán cho eth1 Cấu hình interface 1. Cấu hình eth0 Đầu tiên cấu hình IP cho eth0, eth0 sẽ để default gateway để giảm độ phức tạp, tránh nhầm lẫn

Hướng dẫn add 2 IP khác Gateway trên CentOS 7 Xem thêm »