Hướng dẫn cấu hình thời gian hệ thống trên Linux

Trong bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn bạn xem và cấu hình ngày giờ hệ thống trên VPS là Linux. Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống  Để biết thêm các options thì dùng lệnh  Để kiểm tra múi giờ  Để chỉnh thời gian theo múi giờ Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng

Hướng dẫn cấu hình thời gian hệ thống trên Linux Xem thêm »