Cấu hình iptables chỉ cho phép SSH từ 1 vài IP chỉ định

Trường hợp đặt ra: Chỉ cho phép các IP x.x.x.x, y.y.y.y thực hiện ssh đến. (Với x.x.x.x, y.y.y.y là IP tĩnh của cơ quan, công ty) Truy cập ip.vhost.vn để biết được IP này Còn ngoài các IP này, firewall sẽ drop hết không cho thực hiện ssh Chúc các bạn thành công!

Cấu hình iptables chỉ cho phép SSH từ 1 vài IP chỉ định Xem thêm »