Forwarders E-Mail

Forwarders là chức năng cho phép Bạn Forwarders Email sang 1 Email khác. Với chức năng Forwarders Bạn chỉ cần đăng nhập vào 1 tài khoản email chính, và nếu có email gửi đến email phụ, toàn bộ nội dung được gửi đến email phụ sẽ được Forward tới email chính. Login Directadmin (quyền user) ->

Forwarders E-Mail Xem thêm »