Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt PureFTP trên CentOS để có thể upload dữ liệu lên VPS thông qua giao thức FTP. Bước 1: thêm repo cho VPS CentOS 6 64bit rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpmCentOS 6 32bit rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm CenOS 5 64bit rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm CentOS 5 32bit rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm Bước 2: cài đặt PureFTP bằng lệnh yum

Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS Xem thêm »