Hướng dẫn sử dụng WinSCP để truy cập và download/upload file trên Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng công cụ WinSCP để truy cập và download/upload file trên Linux: Bước 1: download và cài đặt công cụ WinSCP Bước 2: mở công cụ này và điền thông tin kết nối với server/vps qua giao thức SSH: Hostname: IP của server/vps Port: port SSH của server/vps (SFTP – mặc định 22)

Hướng dẫn sử dụng WinSCP để truy cập và download/upload file trên Linux Xem thêm »