Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS để kết nối với Zabbix Server thực hiện monitor giám sát các thông số cơ bản như CPU, Ram, Overload, … trên hệ thống. Step 1 : Cấu hình DNS # echo -e “nameserver=8.8.8.8\nameserver=8.8.4.4” >> /etc/resolv.conf Step 2 : Cài repo cho Zabbix CentOS/RHEL 7:# rpm

Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS Xem thêm »