Chính sách bồi thường

vHost cam kết và đảm bảo dịch vụ của chúng tôi uptime 99.9% mỗi tháng. Căn cứ theo http://en.wikipedia.org/wiki/Uptime như vậy dịch vụ uptime với tỉ lệ 99,9% mỗi tháng tương đương với việc chỉ cho phép gián đoạn dịch vụ tối đa và không quá 43 phút mỗi tháng.

Nếu như dịch vụ của Quý khách bị gián đoan theo tỉ lệ cung cấp bên dưới sẽ được bồi thường thời gian sử dụng dịch vụ trực tiếp vào dịch vụ bị ảnh hưởng của Quý khách theo bảng tham chiếu bên dưới:

Bảng cam kết tỉ lệ uptime và bồi thường

# Tỉ lệ uptime Chính sách bồi thường
1 99.9% Đảm bảo
2 99.8% 10%
3 99.7% 20%
4 99.6% 30%
5 99.5% 40%
6 99.4% 50%
7 99.3% 60%
8 99.2% 70%
9 99.1% 80%
10 99.0% 90%
11 Dưới 99.0% 100%

Những trường hợp downtime sẽ được loại trừ và không nằm trong danh sách phải bồi thường

Dưới đây là danh sách liệt kê những trường hợp downtime mà không phải bồi thường vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.
Scroll to Top