Terms of Service

Customers using vHost’s services mean that customers fully agree to all the terms and conditions of using each service as clearly in the contract and the following terms:

Terms

I. CUSTOMERS’S RESPONSIBLE
 1. Individuals, organizations (customers) wishing to use hosting services, servers, etc., who have the right to register to use the service. Customers are responsible for the content and data stored on vHost’s services.
 2. Customers are responsible for providing personal information accurately and regularly updated, so that it is convenient for vHost to contact you as quickly as possible when needed.
 3. Email address is a very important channel in contact and support requests between customers and vHost. Customers are responsible for keeping their login information and email address when using the services. vHost is not have any responsible with any problems if the loss of information and bad effects on customers.
 4. Customers are not allowed to use their accounts to unauthorized access to other user accounts  or to attack and destroy the servers.
 5. If the customers have any problems in the process of using the service, customers need to contact vHost to negotiate and resolve. vHost will refuse to support in case it is discovered that customers post any information, images, sounds, statements on the media, electronic websites, social network Facebook, through distributing leaflets, banners, posting banners … or other forms affecting the brand of vHost. vHost will not be responsible for any damage during the use of the service from the customer’s behaviors.
II. PAYMENTS, INVOICES AND REFUND
 1. Payments: All of the services is just active since the customers fully pay for the invoices. You are responsible for payment when the services is expired (The notice of due service, please refer to article 3 of this ToS). When the customer receive a renewal invoice, you need to make payment to vHost on time. to avoid the customer’s service may be interrupted or lost when the service is expired. expired. We will not be responsible in case the customer’s service is lost due not to pay on time.
 2. Vietnam Tax invoice: In case, you need to issue the VAT invoice, you have to provide us fully information about your company to F&A Department: billing@vhost.vn within 24 hours since you make a payment. (Within 07 days if the customers do not need issue the Vietnam Tax invoice for your company, the invoice will be issued for individual customers.)
 3. ToS of trial period: vHost will support for trial period up to 07 days depend on each services. The customers can try the services before they decide to make a payment for them.The services will be supported for trial included:
  • Hosting/Email/Budget VPS/Cloud Server.
  • CDN/Backup/Monitoring/VOIP.
  • SSL trial.
 4. How to get the trial service?
  • Step 1: Register the service that you want to try.
  • Step 2: Fill fully your information in the order and submit it.
  • Step 3: Send us the request for trial via sales@vhost.vn to support. vHost have the right to reject the trial order if we find out fraud in abusing the trial policy for the temporary use of the customer or the information provided by the customer is not accurate and complete.
 5. Refund policy:

  vHost has stopped supporting the refund policy since December 15, 2014. Instead there is a “trial policy”. After the trial period, the customer can make a decision about payment.

III. RENEWAL
 1. Domain general policy: Our system will generate the renewal invoice before 30 days since the due date. Besides, the system will send email reminder 05 times since before the due date according to specific timelines as follows:
  1. 1st: Before 60 days.
  2. 2nd: Before 30 days.
  3. 3rd: Before 15 days.
  4. 4th: Before 07 days.
  5. 5th: Before 01 days.
 2. To Vietnam Domain (suffix .VN): Within 25 days since the due date, the customer may make a renewal payment. Since the 26th day, the Vietnam domain will change to “pending delete” status and it spends about 15 next days. vHost will not be responsible in case the domain name is lost due to the customer’s failure to pay for renewal on time.
 3. To TLDs, cc TLDs: If the domain name is expired, but vHost still not receive the renewal payment yet, vHost do not guarantee the renewal will be succeed and vHost will not be responsible about the losing of the expired domain name. If the domain change to “Redemption” period, the domain will be incurred “redemption fees” according to ICANN terms, vHost will let you know the detail fees if it needed.
 4. To other services: The system will automatic generate the renewal invoice for the next due services and it also send invoice payment reminder as specific timelines as below:
  1. Monthly period:
   • First time: The system will be automatic generate the renewal invoice and send the email to customers before 15 days since the due date.
   • Second time: The system will send an email before 7 days since the due date.
  2. Quarterly/Semi-annually/Annually/Biennially/Triennially:
   • First time: The system will be automatic generate the renewal invoice and send the email to customers before 30 days since the due date.
   • Second time: The system will send an email before 7 days since the due date.
  3. To Bare Metal Server: Within 7 days since the due date, if the renewal invoice still not pay yet, the services will be cancel and terminate without the system and vHost will not have any responsibilites in any cases if the data is lost due to overdue.
   In the cases, if the customers is not continue to use our services, the disk storage will be automatically deleted and it will not restored. The customer must to consider carefully when the customer make a decision to stop the services.
  4. To the rest services: If the service is expired, the renewal invoice is still not pay yet or vHost still not receive the customer’s cancellation request through the client portal or email. The system will send “Overdue payment invoice” in 3 times since the due date as follows:
   • Overdue invoice 1st: After the due date 1 day.
   • Overdue invoice 2nd: After the due date 3 days.
   • Overdue invoice 3rd: After the due date 5 days.
 5. The overdue services: After 05 days since the due date, the system will be automatically suspended the overdue services. The service will be unsuspended when the customer is completely payment for the renewal services.
  1. To the services will be unsuspended instantly, The customer have to make a online payment via: Ngan Luong, Credit card, PayPal.
  2. To other payment methods: The customer need to provide us the “Payment receipt” of the banking to F&A Department to check manually. (Notice: The F&A Department is available in business hours, the checking will be transfer to the next business days).
  3. To the overdue services: The overdue services is not be paid within 07 days since the due date: the service will be cancelled and eternal terminated in our system without announced. Any risks or data losing after this, vHost will not have any responsibilities.
 6. Phí phạt trả chậm đối với dịch vụ quá hạn: Sau thời gian 05 ngày kể từ ngày hết hạn của dịch vụ, vHost sẽ áp dụng phí phạt trễ đối với các dịch vụ không được thanh toán phí gia hạn đúng hạn. Mức phạt trả chậm được áp dụng là 1%/ngày dựa trên tổng phí dịch vụ khi gia hạn. Vì vậy, khách hàng nên thanh toán phí gia hạn dịch vụ đúng hạn để tránh phát sinh phí phạt trả chậm này.
  (Lưu ý: Phí phạt trả chậm không áp dụng đối với tên miền Việt Nam theo đúng quy định của Trung tâm internet Việt Nam (VNNIC).)
IV. HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
 1. Các kênh hỗ trợ khách hàng:
  • Kênh Livechat và các social network: chỉ hỗ trợ các vấn đề về kinh doanh trong giờ hành chính, không hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật.
  • Call Center: 19006806 (Ext – 1: Kinh doanh; Ext – 2: Kỹ thuật; Ext – 3: Kế toán)
  • Hệ thống hỗ trợ khách hàng (Email/Ticket): sẽ hỗ trợ tất cả các yêu cầu liên quan tới kinh doanh, kỹ thuật, affiliates và kế toán.
  • Các yêu cầu hỗ trợ (Ticket) sẽ tự động đóng sau 24 giờ nếu không có bất cứ phản hồi khác từ khách hàng. Đồng thời, hệ thống sẽ gửi đến khách hàng bản khảo sát để thu thập các ý kiến đánh giá của khách hàng về việc hỗ trợ của vHost đối với yêu cầu đó.
  • Đối với các yêu cầu hỗ trợ Kỹ thuật đòi hỏi thực hiện qua phần mềm Team Viewer (hoặc tương tự) sẽ có phí là 1,500,000 vnđ/lần và không quá tối đa 1 giờ. vHost sẽ hỗ trợ 1:1 trực tiếp qua Team Viewer trên máy tính của Quý khách. Đối với mỗi giờ tiếp theo sẽ có chi phí là 2,500,000 vnđ/1 giờ (toàn bộ chi phí chưa bao gồm VAT).
  • Trong trường hợp Quý khách không muốn tốn phí, Quý khách có thể thực hiện theo tài liệu hướng dẫn được cung cấp bằng tiếng Việt (trong khả năng cho phép) hoặc tiếng Anh. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của vHost sẽ hướng dẫn khách hàng các thao tác thực hiện cần thiết, trường hợp khách hàng thực hiện theo hướng dẫn có xuất hiện lỗi, khách hàng vui lòng chụp ảnh thông báo lỗi gửi về bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của vHost để được kiểm tra và trợ giúp nhanh chóng.
 2. Trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản:
  • Khách hàng chịu trách nhiệm đối với tất cả các hành vi được thực hiện bởi, với và dưới tài khoản của khách hàng cho dù hành động đó được thực thi bởi khách hàng hoặc bất kì người nào khác. Tất cả các truy cập, mật khẩu và vấn đề bảo mật khác thuộc trách nhiệm của khách hàng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả các sự cố xảy ra, trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến từ việc truy cập hoặc sử dụng tài khoản trái phép.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì việc thất thoát thông tin nào liên quan đến dịch vụ hoặc tài khoản của khách hàng. Khách hàng vui lòng sao chép dữ liệu và lưu trữ lên hệ thống khác trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho chúng tôi.
  • Trong quá trình kiểm tra và hỗ trợ về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể sẽ cần khách hàng cung cấp các thông tin tài khoản liên quan thông qua Ticket. Khách hàng có trách nhiệm thay đổi lại mật khẩu ngay lập tức trong trường hợp khách hàng đã cung cấp thông tin cho chúng tôi và yêu cầu của khách hàng đã được hỗ trợ hoàn tất.
V. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG
 1. “Bất khả kháng” là các sự kiện bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, động đất, lũ lụt, đình công, rối loạn, bạo động, nổi dậy, cấm vận, chiến tranh, sự thay đổi hoặc bổ sung, chấm dứt các quy định của pháp luật, các quy định hoặc các hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép của vHost và khách hàng làm ảnh hưởng tới việc cung cấp và sử dụng dịch vụ.
 2. Khi có trường hợp bất khả kháng, vHost và khách hàng có trách nhiệm giúp đỡ nhau tháo gỡ khó khăn phát sinh. Trong trường hợp này, hai bên có thể thương thảo và gia hạn thời gian duy trì dịch vụ.
 3. Mặc dù có sự kiện bất khả kháng xảy ra, không bên nào được lấy sự kiện như lý do để từ chối nghĩa vụ duy trì dịch vụ.
 4. Nếu sự kiện bất khả kháng xảy ra quá ba mươi (30) ngày, các điều khoản và điều kiện Hợp đồng có thể được xem xét bởi cả hai bên.
VI. TRANH CHẤP
 1. Trong trường hợp có phát sinh tranh chấp về thanh toán, đầu tiên, khách hàng đồng ý liên hệ với đại diện vHost trước khi liên hệ với ngân hàng, nhà cung cấp thẻ tín dụng hoặc các cổng thanh toán mà vHost áp dụng (ví dụ: Paypal, Ngân Lượng, Alepay…).
 2. Trong trường hợp có tranh chấp, tranh chấp này phải được đưa ra kèm theo hợp đồng cung cấp dịch vụ, hóa đơn (Invoice), mã giao dịch, biên nhận thanh toán liên quan tại vHost trong vòng một (1) tháng kể từ ngày thanh toán.
 3. Khi sử dụng các dịch vụ do vHost cung cấp, khách hàng đồng ý với các Điều khoản và Chính sách được nêu tại trang Quy định sử dụng dịch vụ của vHost.
 4. Trong trường hợp có tranh chấp được khiếu nại trước khi thực hiện tất cả các bước ở trên, vHost có quyền giữ lại số tiền tương ứng dịch vụ đã được cung cấp theo giá trị thương mại (giá bán ra) của công ty chúng tôi, hoặc chuyển số tiền chưa thanh toán của bạn cho cơ quan thu nợ của bên thứ ba để giải quyết. Ngoài ra, vHost còn có quyền tiếp tục tố tụng dân sự hoặc tố tụng hình sự khi cần thiết.
VII. CẬP NHẬT VÀ BỔ SUNG ĐIỀU KHOẢN & QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 1. “Quy định sử dụng dịch vụ” này chưa hoàn toàn đầy đủ, vì vậy vHost có quyền thêm, xóa, hoặc điều chỉnh, sửa đổi bất cứ điều khoản nào vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo tới khách hàng.
 2. Những điều chỉnh, bổ sung này sẽ có hiệu lực ngay lập tức kể từ lúc được cập nhật hoặc bổ sung tại quy định này.
 3. Mọi thông tin thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến liên quan đến quy định sử dụng dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp đến bộ phận chăm sóc khách hàng tại vHost.

Chính sách và quy định từng dịch vụ

Các hình thức sử dụng không được chấp thuận

I. SHARED HOSTING
 1. Tất cả các dịch vụ Share Hosting được phép sử dụng tối đa không quá 600.000 inodes trên mỗi tài khoản và không vượt quá tối đa ngưỡng giới hạn các kết nối đồng thời tới webserver của từng gói riêng biệt.
 2. Mỗi gói Reseller Hosting được phép sử dụng tối đa không quá 600.000 inodes trên mỗi tài khoản và không quá giới hạn 35 kết nối đồng thời tới webserver.
 3. Khách hàng cần tiến hành download và xóa các bản backup sau khi đã tạo thủ công thông qua control panel của hosting. Tất cả các bản backup không được lưu giữ quá 7 ngày kể từ ngày đã tạo ra bản backup.
 4. Khách hàng đồng ý không sử dụng những script chat Online riêng trên hệ thống share hosting của mình. Những script này thường gây quá tải cho server và ảnh hưởng tới các tài khoản khác. Chúng tôi sẽ cung cấp những script chat đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không gây ảnh hưởng xấu tới server.
II. VPS/SERVER
 1. Không được sử dụng VPS/Server để chạy các phần mềm scan SSH/brute-force, tấn công các hệ thống khác trên toàn thế giới.
 2. Chúng tôi nghiêm cấm hành động thuê máy chủ (SSD VPS/ Cloud VPS) để cài đặt phục vụ cho mục đích đào tiền ảo (COIN). Bất cứ trường hợp nào vi phạm sẽ bị tạm khóa dịch vụ ngay lập tức và mở lại dịch vụ sau 24 giờ để khách hàng xử lý theo thời gian được thông báo.
 3. Chúng tôi nghiêm cấm hành động thuê máy chủ(VPS/Cloud VPS) để sử dụng để spam email nên mặc định khi kích hoạt không hỗ trợ mở port 25. Việc nhận email vẫn sẽ hoạt động bình thường.
III. EMAIL
 1. Khách hàng sử dụng các dịch vụ email tại vHost để phục vụ cho mục đích phát tán email quảng cáo không hợp lệ, thư rác(spam) với số lượng lớn tại cùng một thời điểm.
 2. Khách hàng thực hiện gửi email ra ngoài hệ thống nhưng có chứa nội dung phishing, hoặc nội dung email có chứa virus, mã độc gây ảnh hưởng đến người dùng và hệ thống.
IV. TỔNG ĐÀI ẢO (VOIP)
 1. Khách hàng sử dụng tổng đài VOIP có hành vi gian lận cuộc gọi quốc tế.
 2. Tổng đài chỉ phục vụ gọi nội bộ giữa các số máy lẻ (extension) trong phạm vi trong nước, không áp dụng đối với phạm vi ngoài Việt Nam.

Chính sách tài nguyên dịch vụ

I. SHARED HOSTING
 1. Chính sách sử dụng “không giới hạn” được định nghĩa dựa trên kinh nghiệm quản trị thực tế của tất cả các khách hàng khác của vHost. Chính sách sử dụng “không giới hạn” không áp dụng đối với các trường hợp sau:
  • Lưu trữ streaming bao gồm các file: media và video.
  • Lưu trữ thư viện nhiều hình ảnh. Tổng số hình ảnh lưu trữ không được vượt quá 600,000 inodes trên một tài khoản.
  • Lưu trữ số lượng lớn file/folder chưa được nén hoặc file/video hình ảnh kỹ thuật số chất lượng cao.
  • Phục vụ với mục đích chia sẻ file thông qua protocol FTP.
  • Sử dụng Hosting phục vụ cho mục đích lưu trữ backup các hệ thống khác. Ví dụ: backup desktop, laptop, máy tính, server, file hoặc bất kì các thành phần nào khác không liên quan đến website.
 2. Khách hàng đồng ý với chính sách sử dụng của chúng tôi và chúng tôi toàn quyền được phép xóa bỏ (remove) các file kể trên mà không cần thông báo đến khách hàng. Ngoài ra chúng tôi có thể xóa những file liên quan sau nếu như chúng tôi nhận thấy các file này đang sử dụng quá ngưỡng trên 1GB như:
  • Bản backup của cPanel hoặc các hệ thống khác lưu trữ trên cùng server.
  • Softaculous backup
  • Softaculous backup temporary file
  • CMS backup (WordPress, Joomla, Drupal, Magento…)
  • CMS backup temporary file
  • CMS backup logs
  • File error log có dung lượng lớn.
  • Và tất cả những file khác mà không cần thiết trực tiếp cho website, khi xóa đi website vẫn hoạt động bình thường.
II. VPS/SERVER
 1. Tài nguyên CPU, Ram, Disk:
  1. Chúng tôi sẽ không giới hạn tài nguyên CPU trên từng VPS tuy nhiên chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính công bằng đối với các khách hàng khác trên cùng server. Do VPS là các hệ thống ảo hóa hoạt động trên cùng server vật lý và chia sẻ chung tài nguyên với nhau vì vậy nếu hệ thống của chúng tôi phát hiện VPS của khách hàng thường xuyên hoạt động chiếm 100% CPU thì chúng tôi sẽ tiến hành giới hạn CPU của khách hàng về mức sử dụng là 25% trên mỗi core vật lý để không gây ảnh hưởng tới các VPS còn lại trên cùng server.
   • Ví dụ: nếu VPS của khách hàng đăng ký là 4 core CPU thì 25% của mỗi core vật lý tương đương với 100% usage của 1 core. Trong trường hợp khách hàng cần sử dụng 100% tài nguyên của 4 core CPU khách hàng cần nâng cấp tối thiểu là 16 core CPU vật lý.
   • Lưu ý: Chính sách này không giới hạn đối với các khách hàng sử dụng hệ thống Private Cloud/Server. Với hệ thống Private Cloud/Server khách hàng sẽ được toàn quyền sử dụng toàn bộ tài nguyên trên dịch vụ Private Cloud/Server của mình.
  2. Khách hàng có thể nâng cấp hoặc tài nguyên CPU, Ram cho VPS theo nhu cầu sử dụng của khách hàng trong khả năng cho phép của server. Tuy nhiên, đối với tài nguyên SSD/HDD, khách hàng chỉ có thể nâng cấp thêm dung lượng ổ cứng, chúng tôi từ chối hỗ trợ hạ cấp dung lượng đối với dịch vụ VPS.
  3. Riêng đối với dịch vụ Server (máy chủ riêng), việc nâng cấp hoặc hạ cấp cấu hình đều có thể hỗ trợ theo nhu cầu của khách hàng và sự tương thích của máy chủ đó.
 2. Băng thông:
  1. Tất cả các VPS/Server tại datacenter Việt Nam sẽ được giới hạn băng thông card mạng trong nước là 100Mbps, giới hạn băng thông quốc tế từ 1Mbps – 4Mbps và sử dụng với lưu lượng truyền tải (traffic in/traffic out) là không giới hạn.
  2. Tất cả các VPS/Server tại datacenter Singapore:
   • Đối với dịch vụ có giới hạn data transfer in/out: băng thông sẽ là 100Mbps burstable to 1Gbps
   • Đối với dịch vụ không giới hạn data transfer in/out: 10Mbps burstable to 100Mbps. Tính theo công thức 95 percentile calculation: đối với mỗi 1Mbps phát sinh thường xuyên dựa trên 95% thời gian sử dụng thì khách hàng sẽ phải thanh toán thêm chi phí tương đương 470,000 vnđ/tháng chưa bao gồm 10% VAT).
  3. Lưu ý: Băng thông của các dịch vụ tại Singapore sẽ được tính là băng thông quốc tế.
III. EMAIL
 1. Đối với dịch vụ Email Hosting, khách hàng không được gửi quá số lượng 500 email/giờ.
IV. TỔNG ĐÀI ẢO (VOIP)
 1. Dung lượng được giới hạn cho mỗi gói dịch vụ tổng đài là 15GB.
 2. Không gian lưu trữ này được phục vụ để lưu trữ các file ghi âm, IVR, file cấu hình của tổng đài khách hàng sử dụng. Theo đó, khi dung lượng lưu trữ đã sử dụng lên đên 15GB, tổng đài không thể thực hiện cuộc gọi đến và đi được. Vì vậy, khi này, khách hàng cần phải thực hiện thao tác giải phóng tài nguyên để tổng đài hoạt động trở lại.

Chính sách Backup/Restore

I. SHARED HOSTING
 1. Đối với các dịch vụ Hosting như Linux Hosting/ Windows Hosting/ Hosting giá rẻ/ Reseller Hosting, quá trình backup sẽ được lưu trữ:
  • Daily: lưu trữ 7 ngày gần nhất
  • Weekly
  • Monthly
 2. Nếu tài khoản của khách hàng đã sử dụng vượt quá 50GB dung lượng ổ cứng thì hệ thống của chúng tôi sẽ ngưng tiến hành backup tài khoản của khách hàng cho tới khi dung lượng ổ cứng của khách hàng đạt dưới 50GB.
 3. Khách hàng có thể tự thao tác phục hồi bản lưu trữ gần nhất ngay trên Hosing của khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp khách hàng yêu cầu vHost hỗ trợ thực hiện thay cho khách hàng, chi phí phục hồi sẽ là 150.000 VNĐ/lần chưa bao gồm VAT.
II. VPS/SERVER
 1. Đối với các dịch vụ máy chủ như SSD VPS/ Cloud VPS/ Reseller VPS, quá trình backup sẽ được lưu trữ:
  • Weekly (giữ lại 01 bản gần nhất)
 2. Khi khách hàng có nhu cầu phục hồi dữ liệu VPS. vHost có thể hỗ trợ trong khả năng cho phép của chúng tôi với phí phục hồi dữ liệu là: 1.000.000 VNĐ/lần. Khách hàng vui lòng tham khảo các lưu ý về việc phục hồi dữ liệu tại “Chính sách sao lưu dữ liệu“.
III. EMAIL
 1. Email Hosting:
  • Chúng tôi sẽ thực hiện backup toàn bộ hệ thống Email Hosting với chu kì mỗi ngày (Daily) và lưu giữ 7 bản gần nhất.
  • Chúng tôi sẽ hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi khách hàng yêu cầu trong khả năng cho phép với chi phí 150.000VNĐ/lần chưa bao gồm VAT
 2. Email Server:
  • Chúng tôi sẽ thực hiện backup toàn bộ hệ thống Email Server với chu kì mỗi tuần (Weekly) và lưu giữ 4 bản gần nhất.
  • Chúng tôi sẽ hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi khách hàng yêu cầu trong khả năng cho phép với chi phí 350.000VNĐ/lần chưa bao gồm VAT.
IV. TỔNG ĐÀI ẢO (VOIP)
 1. Tương tự như dịch vụ VPS. Khách hàng có thể tham khảo tại Chính sách Backup/Restore của dịch vụ VPS/SERVER.

Chính sách nội dung lưu trữ và bản quyền

I. NỘI DUNG LƯU TRỮ
 1. Việc lưu trữ, phát tán hay đưa ra những thông tin hoặc tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và luật Quốc Tế được áp dụng tại Việt Nam sẽ bị nghiêm cấm.
 2. Cấm sử dụng dịch vụ trong việc lưu trữ, phát tán các nội dung đồi trụy, bêu xấu, ảnh hưởng uy tín và danh dự người khác.
 3. Nghiêm cấm lưu trữ và phát tán các đoạn mã độc (shell, script,….) nhằm mục đích tấn công các dịch vụ khác hoặc gây ảnh hưởng đến hệ thống.
II. BẢN QUYỀN
 1. vHost và khách hàng có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện các quy định, chính sách về bản quyền phần mềm, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế…. đối với các sản phẩm, nội dung được sử dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 2. Mọi phát hiện liên quan đến những vấn đề trên thuộc bên nào, Bên đó trực tiếp chịu trách nhiệm.
 3. Đối với máy chủ khách hàng sử dụng Windows Desktop: khách hàng tự trang bị license và chịu trách nhiệm với vấn đề bản quyền sử dụng trên máy chủ của mình.
 4. Đối với máy chủ khách hàng sử dụng Windows Server: Quý khách hàng có thể đăng ký bản quyền license Microsoft trực tiếp tại vHost hoặc khách hàng tự trang bị license và chịu trách nhiệm với vấn đề bản quyền sử dụng trên máy chủ của mình.
III. QUY ĐỊNH BẢO MẬT HỆ THỐNG
 1. Website bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS) gây ra sự quá tải cho hệ thống.
 2. Sử dụng các chương trình/script/command gây ảnh hưởng hoặc làm chậm máy chủ.
 3. Bất kỳ hành động nào gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng xấu đến uy tín và trách nhiệm của vHost.
IV. QUẢN LÝ ĐỊA CHỈ IP, SPAM, PHÁT TÁN EMAIL QUẢNG CÁO
 1. Chúng tôi không chấp nhận việc gửi SPAM và phát tán email quảng cáo trong quá trình sử dụng dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm kiểm soát việc gửi Email ra ngoài trên tài khoản của mình. Mọi hậu quả của việc SPAM và phát tán email quảng cáo dẫn đến địa chỉ IP bị chặn bởi các tổ chức Email, khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm.
 2. Việc phát hiện SPAM trên tài khoản của khách hàng có thể dẫn tới việc tài khoản bị tạm ngưng hoặc khoá vĩnh viễn tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm.
 3. Đối với việc yêu cầu xóa IP của khách hàng khỏi danh sách Blacklist, vHost chỉ hỗ trợ lần đầu tiên miễn phí. Đối với lần thứ 2 vHost sẽ hỗ trợ khách hàng với chi phí là: $150 USD/lần (Tương đương là 3.525.000VNĐ/lần). Trong trường hợp khách hàng vẫn tiếp tục tái phạm, IP của khách hàng tiếp tục rơi vào danh sách Blacklist quốc tế, vHost cũng như các tổ chức ngăn chặn spam không thể tiếp tục hỗ trợ vấn đề này.
 4. Chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ trong trường hợp khách hàng yêu cầu thay đổi địa chỉ IP (sau khi chúng tôi đã bàn giao IP này cho khách hàng và khách hàng đã đưa vào khai thác sử dụng).
V. SCRIPTS CHAT ONLINE VÀ IRC:
 1. Chúng tôi không cho phép khách hàng sử dụng những script chat Online riêng trên hệ thống shared hosting của mình. Những script này thường gây quá tải cho server và ảnh hưởng tới các tài khoản khác. Chúng tôi sẽ cung cấp những script chat đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không gây ảnh hưởng xấu tới server.

Chính sách sao lưu và phục hồi dữ liệu

I. SAO LƯU DỮ LIỆU
 1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sự cố gây mất mát dữ liệu vì một số lý do hi hữu phát sinh trên hệ thống của chúng tôi.
 2. Để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, khách hàng có trách nhiệm thường xuyên backup dữ liệu về máy tính cá nhân, hoặc các hệ thống backup khác của khách hàng, hoặc có thể sử dụng dịch vụ backup độc lập của chúng tôi với những cam kết dữ liệu cụ thể và rõ ràng tuỳ theo từng gói dịch vụ riêng biệt.
II. PHỤC HỒI DỮ LIỆU
 1. vHost sẽ phục hồi dữ liệu của khách hàng khi có yêu cầu. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất thoát trong quá trình phục hồi diễn ra. Có thể nội dung trước và sau khi phục hồi sẽ khác nhau. Do đó yêu cầu khách hàng phải lưu trữ lại những nội dung của mình trước khi vHost tiến hành chạy bản phục hồi.

Chính sách chuyển dữ liệu

I. CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ NHÀ CUNG CẤP KHÁC VỀ vHost
 1. Để hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí về vHost thì control panel của hosting hiện tại của khách hàng cần hỗ trợ các loại control panel sau: cPanel, DirectAdmin hoặc Plesk
 2. Tất cả các dịch vụ Hosting sẽ được hỗ trợ miễn phí chuyển dữ liệu một (01) lần từ nhà cung cấp khác về vHost. Đối với trường hợp dịch vụ Hosting hoặc VPS của khách hàng tại nhà cung cấp khác không hỗ trợ control panel như trên, lúc này phí chuyển dữ liệu sẽ được tính. Chi phí sẽ được báo giá dựa trên số lượng công việc thực tế cần thực hiện.
 3. Tất cả các dịch vụ Reseller Hosting, VPS, Managed VPS và Dedicated Server sẽ được hỗ trợ miễn phí chuyển dữ liệu một (01) lần và áp dụng cho 25 tài khoản đầu tiên. Đối với trường hợp dịch vụ của khách hàng tại nhà cung cấp khác không hỗ trợ control panel như trên, lúc này phí chuyển dữ liệu sẽ được tính. Chi phí sẽ được báo giá dựa trên khối lượng công việc và thời gian cần để thực hiện công việc này.
II. CHUYỂN DỮ LIỆU ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐANG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI vHost
 1. Nâng cấp dịch vụ:
  • Đối với các dịch vụ đang sử dụng có hỗ trợ control panel và dịch vụ mới có hỗ trợ control panel: vHost sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu miễn phí.
  • Đối với các dịch vụ không sử dụng control panel: vHost sẽ tính phí chuyển dữ liệu trong trường hợp này. Chi phí cụ thể sẽ phụ thuộc vào khối lượng công việc và thời gian cần để thực hiện công việc này.
 2. Hạ cấp dịch vụ:
  • Đối với các dịch vụ đang sử dụng có hỗ trợ control panel và dịch vụ mới có hỗ trợ control panel: vHost sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu với chi phí 1,200,000 vnđ/lần.
  • Đối với các dịch vụ không sử dụng control panel: vHost có quyền từ chối hỗ trợ trong trường hợp này. Khách hàng cần chuyển dữ liệu hoàn tất trước khi dịch vụ cũ hết hạn.
 3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi thất thoát dữ liệu trên dịch vụ sau khi đã hết hạn.

Chính sách chương trình tiếp thị liên kết (affiliates)

vHost cung cấp chính sách affiliates cho tất cả các khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại vHost. Khi tham gia chính sách affiliates của vHost, khách hàng đã đồng ý với các chính sách dưới đây của chúng tôi và bao gồm các chính sách chưa được liệt kê tại đây trong trường hợp vHost thay đổi để phù hợp với mục tiêu phát triển và đảm bảo lợi ích cho cả vHost và khách hàng.
 1. Khách hàng không được phép tự giới thiệu khách hàng bằng cách đăng ký thêm một tài khoản phụ thông qua link giới thiệu của khách hàng.
 2. Một Khách hàng đến từ liên kết giới thiệu phải không được liên quan đến tài khoản Affiliates hoặc doanh nghiệp hoặc công ty của tài khoản Affiliates đó.
 3. Chúng tôi tôi sẽ giám sát chặt chẽ và sẽ đóng các tài khoản nghi ngờ vi phạm và gian lận chương trình affiliates của chúng tôi.
 4. Tất cả các tài khoản affiliates sẽ được rút tiền khi số dư tài khoản lớn hơn 1,000,000 VND.
 5. Tất cả các khoản tiền giới thiệu sẽ được hệ thống tự động xử lý và thể hiện trên tài khoản của người giới thiệu sau 45 ngày kể từ ngày đăng ký và kích hoạt thành công. Việc này đảm bảo tính hợp lệ của các nguồn tiền giao dịch của tài khoản được giới thiệu.
Scroll to Top