domain

Domain Setup

Domain setup là Option để quản lý các domain ở quyền user và tính năng này cho phép user có thể thêm, xóa hoặc suspend các domain mà user đó quản lý. Thêm domain: Xóa domain: Suspend/Unsuspend domain Sau khi thêm domain thì ta có thể trỏ domain về IP của share hosting Directadmin sau đó

Domain Setup Xem thêm »

Scroll to Top