Domain Setup

Domain setup là Option để quản lý các domain ở quyền user và tính năng này cho phép user có thể thêm, xóa hoặc suspend các domain mà user đó quản lý.

 • Login Directadmin (quyền user) -> chọn Domain Setup (trong Group Your Account)
 • Add Another Domain: Thêm một domain mới.
 • Change a Domain Name: Chính sửa một domain đã có sẵn, hay nói cách khác là thay thế domain.

Thêm domain:

 • Bước 1: click chọn Add Another Domain
 • Bước 2:điền các tham số:
  • Domain: Gõ tên domain mà bạn muốn thêm mới.
  • Bandwidth: Băng thông giới hạn cho domain này (nhỏ hơn hoặc bằng băng thông mà user chính được cấp)
  • Disk Space: Dung lương cho domain muốn tạo.
 • Bước 3: Click Create để thêm domain.

Xóa domain:

 • Tick chọn domain mà cần xóa sau đó chọn delete để xóa domain.

Suspend/Unsuspend domain

 • Tick chọn domain mà cần Suspend/Unsuspend sau đó chọn Suspend/Unsuspend để xóa domain.

Sau khi thêm domain thì ta có thể trỏ domain về IP của share hosting Directadmin sau đó upload source code để có thể sử dụng bình thương. Tuy nhiên tính năng này giới hạn domain và tùy theo gói dịch vụ mà mình đang sử dụng. Có thể là 1 domain hoặc là nhiều domain.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top