Hướng dẫn cấu hình backup trên Email Server Kerio

Arrchiving and Backup cho phép lưu trữ tất cả các Email hoặc chỉ các email được gửi đến trong mục lưu trữ đặc biệt. Điều này làm cho nó có thể giữ được các email trong tình huống xấu nhất mà chung ta cần tim lại vì mục dích nào đó.

Để thực hiện các bước cấu hình backup, quý khách xin vui lòng đăng nhập trang quản trị Kerio-connect dành cho admin với địa chỉ: https://mail.domain.com:4040 > Configuration > Arrchiving and Backup

Kerio connect hỗ trợ backup các thư mục sau:

  • User mailboxes
  • Public folders
  • Mailling lists
  • Các tập tin cấu hình users.cfg và mailserver.cfg
  • Licenses
  • SSL certificates
  • SpamAssasing database.

Các đường dẫn đầy đủ đến thư mục sao lưu: Kerio \ MailServer \ store \ backup

Sau khi đã cấu hình, Quý khách có thể click Start Now để bắt đầu thực hiện backup.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top