Cài đặt Exchange Activesync cho Zimbra

Exchange Activesync là gì?

Activesync là tính năng được Microsoft phát triển cho hệ thống email server Exchange của họ. Activesync giúp hỗ trợ đồng bộ email, lịch (calendar) và danh bạ (contact) trên toàn bộ các thiết bị máy tính, mobile và tablet device. Toàn bộ thông tin sẽ được lưu trữ tập trung trên email server.

Hãy tưởng tượng bạn tạo 1 contact trên máy tính thì khi truy cập điện thoại bạn cũng thấy contact này và ngược lại bạn tạo contact trên điện thoại thì khi truy cập máy tính hoặc các thiết bị máy tính bảng cũng vẫn thấy được contact này.

Mặc định activesync chỉ hỗ trợ trên phiên bản Zimbra Network Edition. Để sử dụng tính năng activesync cho Zimbra mã nguồn mở, bạn có thể cài đặt Z-push và Zimbra Backend.

Cài đặt Exchange Activesync cho Zimbra

Cài đặt các software bắt buộc

Đối với CentOS 7

yum install epel-release -y

yum install git php-cli php-soap php-process php-mbstring -y

Đối với Ubuntu 16.04, 18.04 và 20.04

apt update -y
apt install git php-cli php-soap php-cgi php-mbstring php-curl -y

Download Z-push

git clone https://github.com/imanudin11/zcs-zpush.git
cd zcs-zpush/

Tạo folder lưu log và phân quyền

mkdir /var/lib/z-push /var/log/z-push
chmod 755 /var/lib/z-push /var/log/z-push
chown zimbra:zimbra /var/lib/z-push /var/log/z-push

Copy z-push vào thư mục /opt

cp -rvf z-push /opt/

Chỉnh file /opt/z-push/config.php và edit TIMEZONE về Asia/Ho_Chi_Minh

define('TIMEZONE', 'Asia/Ho_Chi_Minh');

Tạo symlink cho Zimbra

ln -sf /opt/z-push /opt/zimbra/jetty/webapps/

Copy file php-cgi-fix.sh vào folder /usr/bin và phân quyền cho phép chạy

cp php-cgi-fix.sh /usr/bin/php-cgi-fix.sh
chmod +x /usr/bin/php-cgi-fix.sh

Đổi publicHostname trên zimbra cho domain thành localhost để listen các request từ Z-push

su - zimbra -c 'zmprov md vhost.vn zimbraPublicServiceHostname localhost zimbraPublicServiceProtocol https'

Nếu bạn có nhiều domain bạn cần thực hiện cho tất cả các domain cần sử dụng Z-push

Backup và thay thế Jetty.xml.in

Đối với Zimbra 8.8.6

cp /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in.backup
cp jetty.xml.in-for-zcs-886 /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in
chown zimbra.zimbra /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in

Đối với Zimbra 8.8.7

cp /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in.backup
cp jetty.xml.in-for-zcs-887 /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in
chown zimbra.zimbra /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in

Đối với Zimbra 8.8.8 – Zimbra 8.8.12

cp /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in.backup
cp jetty.xml.in-for-zcs-888-8812 /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in
chown zimbra.zimbra /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in

Đối với Zimbra 8.8.15

cp /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in.backup
cp jetty.xml.in-for-zcs-8815 /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in
chown zimbra.zimbra /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in

Đối với Zimbra 9

cp /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in.backup
cp jetty.xml.in-for-zcs-9 /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in
chown zimbra.zimbra /opt/zimbra/jetty/etc/jetty.xml.in

Khai báo extension zpush cho PHP

Đối với CentOS 7

cp zpush.ini /etc/php.d/zpush.ini

Đối với Ubuntu 16.04

cp zpush.ini /etc/php/7.0/cgi/conf.d/10-zpush.ini

Đối với Ubuntu 18.04

cp zpush.ini /etc/php/7.2/cgi/conf.d/10-zpush.ini

Đối với Ubuntu 20.04

cp zpush.ini /etc/php/7.4/cgi/conf.d/10-zpush.ini

Restart Zimbra Mailbox để apply Z-Push

su - zimbra -c 'zmmailboxdctl restart'

Sau đó bạn truy cập https://mail.domain.com/Microsoft-Server-ActiveSync và đăng nhập với tài khoản admin thành công tức là bạn đã cài đặt thành công tính năng exchange activesync cho Zimbra

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top