Hướng dẫn kiểm tra việc gửi và nhận email từ Zimbra

Để có thể kiểm tra log email Quý khách cần tạo SSH Public Key và gửi vHost để vHost cập nhập quyền truy cập cho Quý khách. Quý khách có thể tạo SSH Key theo hướng dẫn tại đây.

Sau khi vHost cấp quyền truy cập hoàn tất, Quý khách có thể kiểm tra việc gửi/nhận email trực tiếp thông qua SSH.

Lưu ý: tài khoản login vào server là user zimbra.

Để kiểm tra việc gửi email của 1 địa chỉ email:

Để kiểm tra việc gửi email tới 1 domain cụ thể, ví dụ gmail.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top