Hướng dẫn cài đặt SSL commercial cho Zimbra

Nếu công ty bạn chưa có SSL, bạn có thể mua SSL trực tiếp tại đây: https://vhost.vn/chung-chi-ssl/bang-gia-ssl/. Khi đăng ký hoàn tất chứng chỉ số SSL nhà cung cấp sẽ gửi cho bạn 2 file bao gồm:

  • Certificate của domain
  • Certificate Authority: là root chain của nhà cung cấp chứng chỉ số SSL của bạn

Ngoài ra để cài đặt bạn cần có Key file, đây là file được tạo ra trong quá trình tạo certificate signing request (gọi tắt là CSR).

Để cài đặt SSL cho Zimbra bạn cần upload 3 files này vào thư mục /opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/ với tên file tương ứng:

  • commercial.key: là key file
  • commercial.crt: là certificat chính
  • chain.crt: là root chain

Tiến hành cài đặt SSL commercial cho Zimbra

switch qua user zimbra

su - zimbra

di chuyển vào thư mục chứa chứng chỉ số SSL

/opt/zimbra/ssl/zimbra/commercial/

Kiểm tra chứng chỉ số SSL trước khi cài đặt

zimbra@webmail:~/ssl/zimbra/commercial$ /opt/zimbra/bin/zmcertmgr verifycrt comm commercial.key commercial.crt chain.crt
** Verifying 'commercial.crt' against 'commercial.key'
Certificate 'commercial.crt' and private key 'commercial.key' match.
** Verifying 'commercial.crt' against 'chain.crt'
Valid certificate chain: commercial.crt: OK
zimbra@webmail:~/ssl/zimbra/commercial$

Cài đặt chứng chỉ số SSL commercial cho Zimbra

/opt/zimbra/bin/zmcertmgr deploycrt comm commercial.crt chain.crt

Restart lại dịch vụ của Zimbra để load certificate mới cài đặt

zmcontrol restart

Sau đó bạn có thể kiểm tra lại SSL đã cài đặt trực tiếp tại link:

https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

Nếu kết quả kiểm tra không báo màu đỏ hoặc chain bị gãy như hình sau chứng tỏ bạn đã cài đặt SSL commercial cho zimbra thành công

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trình cài đặt chứng chỉ số SSL cho zimbra, vui lòng phản hồi tại đây nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top