Cài đặt LAMP stack trên Ubuntu 20.04

LAMP stack là gì?

LAMP stack là viết tắt của cụm từ: Linux, Apache, MySQL/MariaDB và PHP. LAMP stack thường được lựa chọn sử dụng phổ biến cho các mã nguồn sử dụng ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu MySQL/MariaDB. Trong đó:

  • Linux: là hệ điều hành
  • Apache: là webserver
  • MySQL/MariaDB: là hệ cơ sở dữ liệu
  • PHP: là ngôn ngữ Server-side script được thực thi trong WebServer

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cài đặt LAMP stack trên hệ điều hành Ubuntu 20.04

Hướng dẫn cài đặt LAMP stack trên Ubuntu 20.04

Cập nhật software package của OS lên phiên bản mới nhất

sudo apt update
sudo apt upgrade

Cài đặt webserver Apache version 2

sudo apt install -y apache2 apache2-utils

Sau khi cài đặt Apache2 đã tự khởi động, kiểm tra lại bằng command

systemctl status apache2

Kiểm tra version của apache

apache2 -v

Phân quyền cho folder lưu trữ source code chính của Apache

sudo chown www-data:www-data /var/www/html/ -R

Tạo virtuahost chính cho server

sudo nano /etc/apache2/conf-available/servername.conf

Cập nhật nội dung sau

ServerName localhost

Enable config

sudo a2enconf servername.conf

Restart lại service apache2 để reload cấu hình mới

sudo systemctl reload apache2

Cài đặt database MariaDB trên Ubuntu 20.04

MariaDB hiện nay là phiên bản được phần lớn người dùng lựa chọn để thay thế cho cơ sở dữ liệu MySQL. Được phát triển bởi thành viên cũ của team viết ra software MySQL.

Để cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04 vui lòng gõ lệnh sau:

sudo apt install mariadb-server mariadb-client

Sau khi cài đặt hoàn tất MariaDB đã được tự động start trên Ubuntu 20.04

Tiến hành bảo mật cơ bản cho MariaDB

sudo mysql_secure_installation

Kiểm tra lại phiên bản MariaDB đã cài đặt

mariadb --version

Cài đặt PHP 7.4 trên Ubuntu 20.04

Để cài đặt vui lòng gõ lệnh sau

sudo apt install php7.4 libapache2-mod-php7.4 php7.4-mysql php-common php7.4-cli php7.4-common php7.4-json php7.4-opcache php7.4-readline

Enable mod PHP 7.4 cho webserver Apache

sudo a2enmod php7.4

Kiểm tra lại version PHP sau khi cài đặt

php --version

Cài đặt PHP-FPM để cải thiện hiệu suất compile mã nguồn PHP

Mặc định PHP sau khi cài đặt sẽ hoạt động ở mode Apache PHP, để tối ưu hệ thống ta sẽ chuyển qua sử dụng PHP-FPM

Disable Apache PHP 7.4 module

sudo a2dismod php7.4

Cài đặt PHP-FPM

sudo apt install php7.4-fpm

Enable 2 module proxy_fcgi và setenvif

sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif

Enable PHP-FPM cho Apache

sudo a2enconf php7.4-fpm

Restart lại webserver để nhận cấu hình PHP-FPM

sudo systemctl restart apache2

Kiểm tra lại sau khi cài đặt

Để đảm bảo webserver đã biên dịch được mã nguồn PHP ta tạo 1 file info.php trong document root để kiểm tra lại

sudo nano /var/www/html/info.php

Nhập nội dung sau vào file info.php

<?php phpinfo(); ?>

Kiểm tra lại bằng cách truy cập http://ip/info.php và nếu phần Server API đã là FPM/FastCGI chứng tỏ bạn đã hoàn tất cài đặt LAMP stack trên Ubuntu 20.04

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top