Hướng dẫn cài đặt Zend Optimizer on CentOS 6.x

Giới thiệu Zend Optimizer dùng để tối ưu hóa mã nguồn PHP mục đích của chùng là dùng để chạy Zend code (chương trình sinh ra mã bytecode nhằm bảo vệ source nguồn của PHP cũa Zend) để bảo mật dữ liệu và tăng tốc độ của trang web. Zend Guard là một chương trình

Hướng dẫn cài đặt Zend Optimizer on CentOS 6.x Xem thêm »