Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên DirectAdmin

Bước 1: Di chuyển đến thư mục custombuild
cd /usr/local/directadmin/custombuild
Bước 2: Thực hiện update các thư viện mới
./build update
Bước 3: Đặt giá trị clamav = yes
./build set clamav yes
Bước 4: Chạy cài đặt ClamAV
./build clamav
Bước 5: Update ClamAV
freshclam -v
Bước 6: Chỉnh sửa /etc/exim.conf
vi /etc/exim.conf

Thêm giá trị av_scanner = clamd:127.0.0.1 3310 ở phía trên “primary_hostname =”

Chú ý: Nếu đang chạy custombuild 2.x, thì có thể bỏ qua

Tiếp theo thêm giá trị sau ở phía dưới dòng “check_message:”

deny message = This message contains malformed MIME ($demime_reason)
demime = *
condition = ${if >{$demime_errorlevel}{2}{1}{0}}
deny message = This message contains a virus or other harmful content ($malware_name)
demime = *
malware = */defer_ok
deny message = This message contains an attachment of a type which we  do not accept (.$found_extension)
demime = bat:com:pif:prf:scr:vbs
warn message = X-Antivirus-Scanner: Clean mail though you should still use an Antivirus
Bước 7: Khởi động exim
etc/init.d/exim restart

Đến đây, Clamav đã được cài đặt và tích hợp với exim trên CentOS với DirectAdmin

Sử dụng lệnh dưới đây để tiến hành scan:

clamscan -r -i /[đường dẫn]

-r: scan các thư mục và thư mục con

-i: In những file bị nhiễm

Scroll to Top