Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS để kết nối với Zabbix Server thực hiện monitor giám sát các thông số cơ bản như CPU, Ram, Overload, … trên hệ thống.

Step 1 : Cấu hình DNS

# echo -e “nameserver=8.8.8.8\nameserver=8.8.4.4” >> /etc/resolv.conf

Step 2 : Cài repo cho Zabbix

CentOS/RHEL 7:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el7.noarch.rpm

CentOS/RHEL 6:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el6.noarch.rpm

CentOS/RHEL 5:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.0/rhel/5/x86_64/zabbix-release-3.0-1.el5.noarch.rpm

Step 3 : Cài đặt Zabbix Agent

# yum install zabbix-agent -y

Step 4 : Cấu hình Zabbix Agent kết nối tới Zabbix Server

# vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Server=[IP Zabbix Server]  // Với [IP Zabbix Server] là IP của Zabbix Server

Step 5 : Khởi động Zabbix Agent

# chkconfig zabbix-agent on

# /etc/init.d/zabbix-agent start

Xin lưu ý: Cần cấu hình mở port 10050 để kết nối đến Zabbix Server.

Mọi yêu cầu cần được hỗ trợ và giải đáp xin vui lòng liên hệ lại vHost

Email: support@vhost.vn

Hotline: 19006806

Website: http://vhost.vn/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top