Hướng dẫn kiểm tra tốc độ Internet với Speedtest

Bài viết sau sử dụng công cụ Speedtest-cli để kiểm tra tốc độ mạng, để cài đặt Quý khách có thể tham khảo hướng dẫn sau hoặc sử dụng file sau.

Bước 1: Cài đặt Speedtest

sudo apt-get install curl
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt-get install speedtest

Bước 2: Tìm kiếm server

speedtest --servers

List servers sẽ hiện lên:

Bước 3: Thực hiện test

speedtest --server-id=<số ID>

với <số ID> được tìm thấy trong list server tại bước 2.

Ví dụ: kiểm tra speedtest với server Viettel IDC có ID là 59888

speedtest --server-id=59888

Kết quả:

Chọn YES để tiếp tục

Ngoài ra bạn cũng có thể xem kết quả tại Result URL.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top