Cài đặt Red5 & Java trên CentOS

Giới thiệu

Red5 là một Flash RTMP (Real Time Messaging Protocol) server mã nguồn mở được viết bằng JAVA, hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ:

  • Streaming Audio/Video (FLV and MP3) – truyền tải phim ảnh và hình ảnh (hai định dạng được hỗ trợ là FLV và MP3).
  • Recording Client Streams (FLV only)  — ghi lại các dòng truyền tải từ các máy client (hỗ trợ định dạng FLV).
  • Shared Objects  — chia sẻ các đối tượng trên server.
  • Live Stream Publishing – xuất các dòng dữ liệu (âm thanh, hình ảnh, video) trực tiếp.
  • Remoting  — kết nối từ xa.

Tham khảo: http://red5.org

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cài đặt Red5 & Java trên CentOS.

Yêu cầu cần có khi cài đặt Red5:

  • Phải cài gói jdk của JAVA với phiên bản 1.6 trở lên
  • Ant 1.7: dùng để build Red5 từ source code

Cài đặt

Cài đặt Java

Bước 1: Downloading Latest Java Archive

For 64 Bit:

cd /opt/

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-x64.tar.gz"

tar xzf jdk-7u79-linux-x64.tar.gz

For 32 Bit:

cd /opt/

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-linux-i586.tar.gz"

tar xzf jdk-7u79-linux-i586.tar.gz

Bước 2: Install Java with Alternatives

Sau khi giải nén file Java đã down về trước đó, ta cần cài đặt để sử dụng version mới hơn của Java thông qua alternatives với các lệnh sau đây:

cd /opt/jdk1.7.0_79/

alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_79/bin/java 2

alternatives --config java

Bây giờ, sử dụng các câu lệnh dưới để thiết lập javac và jar:

alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar 2

alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac 2

alternatives --set jar /opt/jdk1.7.0_79/bin/jar

alternatives --set javac /opt/jdk1.7.0_79/bin/javac

Bước 3: Check Installed Java Version

java -version

Bước 4: Configuring Environment Variables

Setup JAVA_HOME Variable

export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79

Setup JRE_HOME Variable

export JRE_HOME=/opt/jdk1.7.0_79/jre

Setup PATH Variable

export PATH=$PATH:/opt/jdk1.7.0_79/bin:/opt/jdk1.7.0_79/jre/bin

Cài đặt Red5

Bước 1: Setup Environment Variables

echo 'export JAVA_HOME=/opt/jdk1.7.0_79' >> /etc/bashrc

source /etc/bashrc

Bước 2: Download and Extract Red5

cd /opt/

wget http://obed.am/red5-server-1.0.4-RELEASE-server.tar.gz

tar xzf red5-server-1.0.4-RELEASE-server.tar.gz

mv red5-server-1.0.4-RELEASE-server/ red5

Bước 3: Setup Red5

cd /opt/red5

./red5.sh &

Bước 4: Mở kết nối

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 5080 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1935 -j ACCEPT

Step 5: Khởi động Red5 và kiểm tra

chkconfig red5 on

/etc/init.d/red5 start

Sau đó truy cập link: http://[IP]:5080 với [IP] là IP của VPS hoặc server

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top