Admin_Brute Force Monitor

Brute Force Monitor là công cụ hỗ trợ tránh việc server bị tấn công bởi Brute force. Trong công cụ này, sẽ ghi lại log toàn bộ các login fail của các IP kết nối đến.

Đăng nhập vào DirectAdmin → chọn Brute Force Monitor (ở trong phần Extra Features)

 • Failed Logins: hỗ trợ người dùng xem các địa chỉ IP login, user nào được login nhiều nhất và id của các lần kết nối.

IP và User:

 • Bước 1: Tìm địa chỉ IP
 • Bước 2: Chọn IP Info
 • Bước 3:
  • Trong IP Info sẽ liệt kê các thông tin, nameserver, record, thời gian login, thời gian query.
  • Chọn Select những IP muốn ban
 • Bước 4: Chọn Add to Skip List.

Advanced Search:

Gồm các trường ID, IP, User, Attempts, Filter, Log Entry và các chức năng tìm kiếm nâng cao.

 • Equals: Tìm kiếm ký tự giống
 • At least: Có ít nhất ký tự giống
 • At most: Có ký tự giống nhất
 • Contains: Có ký tự bao gồm
 • Start with: Có ký tự bắt đầu bằng

Skip List:

 • Danh sách các IP bị bỏ qua/chặn.

Brute Force Monitor sẽ thông báo cho người quản trị nếu một địa chỉ IP login 100 lần failed hoặc trên cùng một tài khoản khi failed 100 lần.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top