Admin_Admin Backup-Restore

Admin Backup/Transfer 

Admin Backup/Transfer là chức năng cho phép sao lưu và phục hồi dữ liệu.

 • Create Backup: chức năng sao lưu dữ liệu.
 • Restore backup: chức năng phục hồi dữ liệu.
 • Current Backup Crons: các tiến trình backup sử dụng Cron hiện tại.
 • Backup/Restore Settings: Cài đặt sao lưu và phục hồi.

Login Directadmin (quyền Admin) àchọn Admin Backup/Tranfer (trong Admin Tool).

Sao lưu dữ liệu

Bước 1: Who

 • All Users: Backup toàn bộ users.
 • All Users Except Selected Users: Toàn bộ user loại trừ các user được chọn.
 • Selected Users: Chọn những user muốn thực hiện backup.

Bước 2: When

 • Now: Là thực hiện backup ngay bây giờ.
 • Cron Schedule: Thực hiện theo thời điểm mà bạn muốn.

 Bước 3: Where

 • Local: File sẽ được lưu vào:  /home/admin/admin_backups.
 • FTP: File sẽ được lưu vào nơi khác mà bạn chỉ định.

Bước 4: What

 • All data: Lưu tất cả những gì trên hosting.
 • Selected Data  Select: None or All: Chọn những data nào bạn muốn backup.

Bước 5: Chọn Submit để tiến hành sao lưu dữ liệu.

Phục hồi dữ liệu

Bước 1: From where

 • Local: File backup /home/admin/admin_backups
 • FTP: Thực hiện backup từ server khác

Bước 2: Select IP

 • Use the IP stored in the backup : Sử dụng địa chỉ của IP đang chứa file backup
 • Use the IP from the list: Lựa chọn IP mà có chứa file backup

Bước 3: Select File(s)

 • Chọn file backup để restore.

Bước 4: Chọn Submit để tiến hàng phục hồi lại dữ liệu.

Các tiến trình backup sử dụng Cron

 • Run now: tiến hành chạy.
 • Duplicate: nhân đôi tiến trình.
 • Delete: xóa tiến trính.

Cài đặt sao lưu và phục hồi

 • Send a message when a backup has finished: gửi tin nhắn sau khi đã backup hoàn tất.
 • Restore with Local NameServers. (unchecked: Use NS values from backup): phục hồi với NS local ( không check thì sử dụng recors NS từ bản sao lưu).
 • Restore with SPF values from backup. (unchecked: Use local spf values): phục hồi với SPF từ bản sao lưu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top