Autoresponders

Autoresponders là chức năng trên DirectAdmin cho phép bạn trả lời email một cách tự động. Điều này rất thuận tiện trong việc chăm sóc khách hàng và trả lời cho từng email. 

Login Directadmin (quyền user) -> chọn Autoresponders (trong group E-Mail Management).

Cấu hình trả lời email tự động:

 • Bước 1: click chọn Create New Autoresponders
 • Bước 2: điền các thông tin:
  • Responder Address: Tên e-mail mà bạn muốn cấu hình trả lời tự động.
  • Responder Message: Nội dung email trả lời tự động.
  • Send a CC to: Địa chỉ email mà bạn muốn chuyển tiếp (check để sử kích hoạt chuyển tiếp).
 • Bước 3: Click Create để tạo.

Xóa cấu hình trả lời email tự động:

 • Tick chọn ô select bên phải địa chỉ E-Mail cần xóa sau đó click vào Delete Selected để xóa.

Chỉnh sửa thông tin trả lời email tự động:

 • Tick chọn ô select bên phải địa chỉ E-Mail cần chỉnh sửa,chọn vào Modify và điền lại các thông tin như bước cấu hình trả lời email tự động.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top