Hướng dẫn sử dụng DirectAdmin dưới quyền user

Đăng nhập vào hệ thống

Có thể đăng nhập vào hệ thống theo link http://ip:2222 hoặc http://domain.com:2222 ( với điều kiện domain.com đã được trỏ về IP của VPS)

Bảng điều khiển tổng quan

Các thông số kĩ thuật của Hosting đang sử dụng, bạn có thể tìm kiếm các chức năng nhanh chóng với thanh tìm kiếm nằm ở đầu trang.

Thay đổi Password

Sau khi đăng nhập DirectAdmin, chọn User Profile tại đây sẽ thay đổi được toàn bộ mật khẩu cho các tài khoản dịch vụ trên DirectAdmin như là: DirectAdmin Account, Main FTP Account, Main Database Account.

Quản lý tài khoản FTP

Để quản lý các tài khoản FTP của hosting, chọn FTP Management

Để tạo mới tài khoản FTP, chọn Create FTP account, điền các thông tin yêu cầu và nhấn Create

Quản lý cơ sở dữ liệu( Database)

Để quản lý cơ sở dữ liệu, chọn MySQL Management

Backup Database: chọn Download tương tứng với Database muốn backup tại cột Download Backup để download database về máy.

Restore backup: Chọn Database muốn restore, nhấn Browse và chọn file backup, nhấn Upload.

Tạo Database mới: Chọn Create New Database và khai báo đầy đủ các thông số, nhấn Create.

Quản lý File (File Manager)

Từ bảng menu chính, chọn File Manager

Lưu ý: Source code của website phải được upload trong thư mục public_html để website có thể hoạt động.

a. Phân quyền cho file hoặc thư mục, đánh dấu vào ô tại cột Select tương ứng với file hoặc thư mục muốn phân quyền, điền thông số và nhấn Set Permission

b. Upload file lên host: Chọn Upload files to current directory, chọn file muốn upload và nhấn Upload Files.
Lưu ý: dung lượng tối đa của 1 file upload là 10MB và có thể upload 8 file cùng lúc. Có thể sử dụng các phần mềm FTP để upload nhanh hơn, nhiều hơn và dễ dàng hơn.

Quản lý domain

Từ menu chính, chọn Domain Setup

a. Thêm tên miền mới vào host: chọn Add Another Domain, nhập domain mới cần thêm và nhấn Create

b. Để suspend hay unsuspend 1 domain, bạn chọn domain domain đó và nhấn Suspend / Unsuspend

c. Để xóa 1 domain, chọn domain và nhấn Delete

Quản lý subdomain

Từ menu chính, chọn Subdomain Management

Lưu ý: Cần tạo A record subdomain đó và trỏ về IP của server để subdomain có thể hoạt động.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top