Hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Windows

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn Quý khách tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Windows.

Bước 1: Download và cài đặt phần mềm OpenSSL trên Windows

Bước 2: Chạy file C:\OpenSSL\bin\openssl.exe và tiến hành tạo file key bằng command:

genrsa -out your_domain.key 2048

Bước 3: Tạo file CSR và điền các thông tin cần thiết bằng command sau:

req -new -key your_domain.key -out your_domain.csr
  • Country Name (2 letter code) [XX]: điền tên nước (chỉ 2 ký tự)
  • State or Province Name (full name) []: điền tên tỉnh/thành phố
  • Locality Name (eg, city) [Default City]: điền tên thành phố
  • Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: điền tên tổ chức, công ty
  • Organizational Unit Name (eg, section) []: điền tên đơn vị tổ chức
  • Common Name (eg, your name or your server’s hostname) []: điền servername hoặc hostname của server
  • Email Address []: điền thông tin email đăng ký

Kiểm tra trong thư mục C:\OpenSSL\bin\ đã tạo 2 file .key.csr

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top