Hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Linux

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo file CSR để đăng ký SSL bằng cách sử dụng công cụ OpenSSL.

Bước 1: Tạo một thư mục với tên trùng với tên domain cần đăng ký SSL:

mkdir your_domain
cd your_domain

Bước 2: Tạo một file key với độ dài 2048 bit bằng cách thực hiện command:

openssl genrsa -out your_domain.key 2048

Bước 3: Tạo file CSR và điền các thông tin cần thiết:

openssl req -new -key your_domain.key -out your_domain.csr
 • Country Name (2 letter code) [XX]: điền tên nước (chỉ 2 ký tự)
 • State or Province Name (full name) []: điền tên tỉnh/thành phố
 • Locality Name (eg, city) [Default City]: điền tên thành phố
 • Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: điền tên tổ chức, công ty
 • Organizational Unit Name (eg, section) []: điền tên đơn vị tổ chức
 • Common Name (eg, your name or your server’s hostname) []: điền servername hoặc hostname của server
 • Email Address []: điền thông tin email đăng ký

Ví dụ:

 • Country Name (2 letter code) [XX]: VN
 • State or Province Name (full name) []: Ho Chi Minh
 • Locality Name (eg, city) [Default City]: Ho Chi Minh
 • Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]: vhost.vn
 • Organizational Unit Name (eg, section) []: vhost.vn
 • Common Name (eg, your name or your server’s hostname) []: vhost.vn
 • Email Address []: support@vhost.vn

Sau khi hoàn thành xong các bước trên, sử dụng lệnh bên dưới để kiểm tra file CSR đã tạo ra chưa.

ls -alh ./

Bước 4: Sử dụng công cụ WinSCP để lấy 2 file key và CSR vừa tạo để đăng ký và cấu hình SSL. Ngoài ra, Quý khách có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sử dụng WinSCP tại đây.

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top