Password Protected Directories

Password Protected Directories là Option dùng để đặt mật khẩu bảo vệ thư mục, để tăng tính bảo mật cũng như hạn chế truy cập, đảm bảo an toàn.

 • Login Directadmin (quyền user) -> chọn Password Protected Directories (trong Your Account).
 • Find a Directory to Password Protect: Tìm thư mục muốn bảo vệ.

Tạo mật khẩu cho thư mục:

 • Bước 1: Click chọn Find a Directory to Password Protect
 • Bước 2: Tìm thư mục muốn bảo vệ và chọn Protection (Nằm ở cột Action)
 • Bước 3: Điền các tham số
  • Protected Directory Prompt: Thông tin nhập vào sẽ xuất hiện khi có ai cố đăng nhập vào thư mục được bảo vệ
  • Set/Update User: Điền username
  • and Password: Điền password
  • Re-Enter Password: Nhập lại password
  • Bước 4: Tích chọn Protection Enabled và Save để hoàn tất

Xóa bảo vệ thư mục:

 • Bước 1: Click chọn Find a Directory to Password Protect
 • Bước 2: Bỏ chọn Protection Enabled và Save để kết thúc

Xóa tài khoản

 • Bước 1: Click chọn Find a Directory to Password Protect
 • Bước 2: Chọn thư mục đã được bảo vệ
 • Bước 3: Tích chọn user cần xóa và chọn Delete

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top