Sub Domain

Sub Domain là tên miền con tồn tại trong tên miền chính và sử dụng thư mục lưu trữ khác với Domain chính. Là một tên miền dùng thêm với 1 từ khóa nào đó (từ khóa sẽ được đặt trước tên miền chính hoặc tên miền phân cấp khác và được phân cách bằng dấu chấm).

Ví dụ: Domain mydomain.vpsgiare.asia thì

Trong đó:

  • vpsgiare.asia: Domain chính
  • mydomain.vpsgiare.asia: Sub Domain

Để vào được giao diện này vui lòng Login Directadmin (quyền user) -> chọn Subdomain Management (trong Your Account).

Tạo Sub-Domain mới:

  • Nhập tên Sub-Domain cần tạo -> Create (tạo)

Xóa Sub-Domain:

  • Tick chọn Sub-Domain mà cần xóa sau đó chọn delete để xóa Sub-Domain

Advanced Search: Tìm kiếm nâng cao

Điền các tham số muốn tìm kiếm dựa thẹo cột.

Ở mỗi mục tìm kiếm có các trạng thái:

  • Equal: là tìm đúng chính xác tham số nhập vào (ví dụ ftp account là vpsgiare, phải nhập chính xác chữ vpsgiare mới tìm được tài khoản đó)
  • At least: là tìm ít nhất tham số nhập vào
  • At most: là tìm nhiều nhất tham số nhập vào
  • Contains: là tìm kiếm bao gồm tham số nhập vào (ví dụ ftp account là vpsgiare, nhập vào vpsgiare sẽ list ra toàn bộ những tên có chứa vpsgiare)
  • Starts with: là tìm kiếm bắt đầu bởi tham số nhập vào
  • Sắp xếp những kết quả được chọn (tùy vào ô bạn tick thì kết quả của mỗi ô sẽ được sắp xếp theo kết quả: Tăng dần hoặc giảm dần)

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top