Site Redirection

Site Redirection là một tính năng có thể trỏ những đường dẫn local trỏ tới một trang web chỉ định.

  • Login Directadmin (quyền user) => chọn Site Redirection (trong nhóm Advanced Features).
  • Add New Redirect : Thêm một chuyển hướng mới.
  • Local URL Path : Đường dẫn cục bộ.

Add New Redirect:

  • Bước 1: Điền đường dẫn cục bộ.
  • Bước 2: Chọn loại Redirect Type gồm có Permanent, Temporary và Replaced.
  • Bước 3: Điền URL đích muốn trỏ tới
  • Bước 4: Save.

Local URL Path:

  • Bao gồm các đường dẫn ta đã lưu,, chọn Select với dường dẫn ta muốn xóa.
  • Chọn Detele.

Site Redirection là một công cụ hữu ích để bảo trì, để bảo mật, thông tin của server.Tránh người dùng khác truy cập và can thiệp sâu vào hệ thống.

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top