dns

Hướng dẫn Cập nhật DNS – Áp dụng cho dịch vụ Hosting Giá Rẻ

Cấu hình Record Để website hoạt động cần phải cấu hình các record tên miền về địa chỉ IP Server của vHost chứa hosting. Địa chỉ IP Server có thể tìm được ở email thông tin dịch vụ sau khi đăng ký dịch vụ hoàn tất. Quý khách cần cấu hình cấu hình các record

Hướng dẫn Cập nhật DNS – Áp dụng cho dịch vụ Hosting Giá Rẻ Xem thêm »

Scroll to Top