Cấu hình DNS Zoho Mail

vHost hướng dẫn cấu hình DNS Zoho để gửi và nhận mail trên Zoho gồm MX và CNAME record.

– Thực hiện thêm record MX với giá trị sau:

NameTypeContentPriority
@/ Để trống/ Tên miềnMXmx.zoho.com.10
@/ Để trống/ Tên miềnMXmx2.zoho.com.20
@/ Để trống/ Tên miềnMXmx3.zoho.com.50
Zoho MX record

– CNAME sẽ được cung cấp giá trị riêng, tương tự như sau:

Name TypeValue
zb14674350 CNAMEzmverify.zoho.com

              

– Thực hiện thêm record CNAME với giá trị sau:

NameType Value
mail CNAMEghs.google.com
Zoho CNAME record

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top