Cấu hình iptables chỉ cho phép SSH từ 1 vài IP chỉ định

Trường hợp đặt ra:

Chỉ cho phép các IP x.x.x.x, y.y.y.y thực hiện ssh đến. (Với x.x.x.x, y.y.y.y là IP tĩnh của cơ quan, công ty)

Truy cập ip.vhost.vn để biết được IP này

Còn ngoài các IP này, firewall sẽ drop hết không cho thực hiện ssh

iptables -A INPUT -p tcp -s x.x.x.x –dport ssh -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -s y.y.y.y –dport ssh -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp –dport ssh -j REJECT
service iptables save
service iptables restart

Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top