Tích hợp CDN đối với Pretashop

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp CDN vào mã nguồn Pretashop

1. Truy cập vào Admin Panel của Pretashop

2. Truy cập vào Preferrences > CCC chọn

3. Khai báo đường dẫn CDN tại Media Server và save lại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top