Tích hợp CDN đối với Website thường

Bài viết này sẽ hướng dãn các bạn tích hợp CDN vào website của bạn nếu source code không nằm trong các source code thông dụng như WordPress, Drupal, Joomla….

1/ “a.jpg” dùng để chuyển các khách viếng thăm website của bạn (visitor) với không có CDN thì đường dẫn là: domain.com/a.jpg

2/ vHost sẽ tạo CDN resource đúng với domain mà Khách hàng cần sử dụng

3/ vHost sẽ cấp cho bạn 1 CNAME cho domain đang cần cấu hình và bạn cấu hình CNAME với thông tin này 

4/ Sửa lại các file html và đổi đường dẫn cho “a.jpg” từ “www.vhost.vn/a.jpb” sang dạng “cdn.vhost.vn/a.jpg”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top