Forwarders E-Mail

Forwarders là chức năng cho phép Bạn Forwarders Email sang 1 Email khác. Với chức năng Forwarders Bạn chỉ cần đăng nhập vào 1 tài khoản email chính, và nếu có email gửi đến email phụ, toàn bộ nội dung được gửi đến email phụ sẽ được Forward tới email chính.

Login Directadmin (quyền user) -> chọn Forwarders (trong group E-Mail Management).

Tạo email “forwarders”:

  • Bước 1: click chọn Create new E-Mail Forwarder
  • Bước 2: điền các thông tin:
    • Forwarder Name: Gõ tên e-mail forwarder mà bạn muốn tạo (e-mail phụ).
    • Destination Email: Email mà bạn muốn forward tới (e-mail chính).

Nếu muốn thêm nhiều e-mail chính, chỉ cần thêm dấu “,” sau mỗi email.

Xóa E-Mail Forwarders:

  • Tick chọn ô select bên phải địa chỉ E-Mail cần xóa sau đó click vào Delete Selected để xóa.

Chỉnh sửa thông tin E-Mail Forwarders

  • Tick chọn ô select bên phải địa chỉ E-Mail cần chỉnh sửa,chọn vào Modify và điền lại các thông tin như bước tạo email forwarder.
Scroll to Top