Hướng dẫn cài đặt CWP (Control Web Panel)

Giới thiệu

Hiện nay việc quản lý mọi thứ trong server bằng giao diện rất phổ biến thay vì chúng ta phải đăng nhập vào server và dùng commnad để quản trị server thì chúng ta có thế sử dụng các Control Panel để quản lý dễ dàng với giao diện thân thiện.

CWP (Control Web Panel) cũng là một Control Panel giúp người dùng quản lý thao tác mọi thứ trong server thông qua giao diện Web. Nó cũng tương tự như cPanel và WHM (Web Host Manager).

Control Web Panel hiện hỗ trợ các hệ điều hành:

  • CentOS Linux 7/8
  • Rocky Linux 8
  • Alma Linux 8
  • Oracle Linux 7/8
  • Red Hat Linux 7/8

Hướng dẫn cài đặt CWP

Cài đặt wget và update

  • yum -y install wget
  • yum -y update

Download CWP

  • cd /usr/local/src
  • wget https://centos-webpanel.com/cwp-el7-latest

Tiến hành cài đặt

  • sh cwp-el7-latest

Chúng ta sẽ đợi khoảng 15-30 phút tùy thuộc vào tốc độ mạng để hoàn thành quá trình cài đặt

Đến đây bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt phần mềm CWP cho CentOS 7.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top