Hướng dẫn cài đặt PureFTP server trên CentOS

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt PureFTP trên CentOS để có thể upload dữ liệu lên VPS thông qua giao thức FTP.

Bước 1: thêm repo cho VPS

CentOS 6 64bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
CentOS 6 32bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

CenOS 5 64bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

CentOS 5 32bit

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

Bước 2: cài đặt PureFTP bằng lệnh yum

yum install pure-ftpd

Bước 3: Cấu hình file pure-ftpd.conf thay đổi các thông số

vi /etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf

Thay đổi UnixAuthentication thành yes

Thay đổi VerboseLog thành yes

Bỏ dấu “#” trước dòng PureDB

Bỏ dấu “#” trước dòng CreateHomeDir

Bước 4: Tạo user để kết nối FTP

Cú pháp: pure-pw useradd ftpuser -u user -g group -d <document_root>

ftpuser là username để kết nối đến FTP server

user là dạng Unix user

group là dạng Unix group

<document_root> là đường dẫn thư mục mà user được phép upload/download dữ liệu

Vd: pure-pw useradd vhost-u vhost -g vhost -d /var/www/public_html

Bước 5: thực hiện command

pure-pw mkdb

Bước 6: start dịch vụ pureftpd

service pure-ftpd restart

chkconfig pure-ftpd on

Lưu ý: nên mở port cho dịch vụ FTP (20,21) hoặc stop firewall trên VPS trước khi kết nối

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top