Quản lý Postfix Queues trong Zimbra

Đường dẫn và tên thư mục của Postfix, Amavis, Clamav Spool

ls /opt/zimbra/data
 amavisd clamav dspam postfix
ls /opt/zimbra/data/postfix/spool/
 active  bounce corrupt defer deferred 
 flush hold incoming  maildrop pid 
 private public saved trace

Stop và Starting Postfix và Mta

Để chỉ stop và start postfix (với tư cách là người dùng zimbra):

postfix stop
postfix start

Để chỉ stop và start postfix, amavis, and clam (với tư cách là người dùng zimbra):

zmmtactl stop
zmmtactl start

Để xem Postfix Queues

Trong zimbra sử dụng sudo – hiển thị tóm tắt số lượng hàng đợi – ~/libexec/zmqstat:

[zimbra@mail ~]$ sudo ~/libexec/zmqstat
hold=0
corrupt=0
deferred=0
active=0
incoming=0

/opt/zimbra/postfix/sbin/postqueue -p là một lệnh được sử dụng để kiểm tra hàng đợi thư trong Zimbra. Nó cho phép xem danh sách các email đang chờ gửi và thông tin chi tiết về từng email.

[zimbra@mail ~]$ /opt/zimbra/postfix/sbin/postqueue -p
-Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
EC753D0D00*   328 Thu Apr 5 14:34:09 sender@sourcedomainname.local
                     recipient@destinationdomainname.local

-- 0 Kbytes in 1 Request.

Cũng có thể dùng trong zimbra – mailq

[zimbra@mail ~]$ mailq
Mail queue is empty

Qshape – In thông tin phân bổ theo domain và thời gian tồn của Queues Postfix

/opt/zimbra/bin/qshape
$ qshape -s hold | head
             T 5 10 20 40 80 160 320 640 1280 1280+
         TOTAL 486 0 0 1 0 0  2  4 20  40  419
       yahoo.com 14 0 0 1 0 0  0  0  1  0  12
       gmail.net 13 0 0 0 0 0  0  0  2  0  11
      domain.net 12 0 0 0 0 0  0  0  0  1  11

Để xem tin nhắn trong Queue

Lấy id tin nhắn và sử dụng postcat:

/opt/zimbra/postfix/sbin/postcat -q EC753D0D00

hoặc có thêm thông tin, hãy bao gồm tùy chọn -v:

/opt/zimbra/postfix/sbin/postcat -qv EC753D0D00

Để xóa Postfix Queue

/opt/zimbra/postfix/sbin/postqueue -f

Để gửi lại trong Postfix

/opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -r ALL

Để xóa tin nhắn khỏi hàng đợi

Để xóa một tin nhắn khỏi hàng đợi

/opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -d [MSGID From postqueue -p]

Để xóa TẤT CẢ tin nhắn khỏi hàng đợi

/opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -d ALL

Hay một cách khác:

mailq | awk '{print $1}' | postsuper -d -

Để xóa TẤT CẢ tin nhắn khỏi hàng đợi hoãn lại

/opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -d ALL deferred

Để xóa TẤT CẢ tin nhắn khỏi hàng chờ

/opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -d ALL hold

Để xóa nhiều tin nhắn khỏi hàng đợi

Để xóa một số lượng lớn tập tin người ta sẽ sử dụng:

/opt/zimbra/postfix/sbin/postsuper -d - < filename-with-queue-ids.txt

Ví dụ về tên tệp, filename-with-queue-ids.txt, sẽ có danh sách id như sau:

92A35CC943D
A84BDBCE15D
EA57CB1DF04
0F102CC74CB
386E8CC4DFF
92606CC0BDA
0799FC8149A
024CFCBD0DE
2D30FC47DA0
31D85CC6308
B8B3FC3DEBC
AA4C7C913D0
280F5CC8C6C
9F341CC8A26

Chỉ đơn giản như vậy, nếu Quý khách gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, đừng ngần ngại liên hệ với vHost để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top