Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên CentOS 7

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn Quý khách cấu hình IPv6 trên hệ điều hành CentOS 7.

Bước 1: khai báo cấu hình IPv6
# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Khai báo địa chỉ IPv6 do nhà cung cấp đã cung cấp cho Quý khách:

IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="no"
IPV6ADDR=IPv6-IP-Address-with-prefix
IPV6_DEFAULTGW=IPv6-IP-Gateway-Address
Bước 2: restart lại service network
systemctl restart network
Bước 3: kiểm tra lại IPv6 với lệnh ping6
ping6 lg-sg.vhost.vn -c4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top