Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên CenOS 6

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn Quý khách cấu hình IPv6 trên hệ điều hành CenOS 6.

Bước 1: edit file sysctl.conf và chỉnh sửa các nội dung sau để enable IPv6 trong trường hợp đã disable đi trước đó.

# vi /etc/sysctl.conf

Chỉnh sửa các nội dung như sau:

net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 0
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 0

Sau đó Save lại và thoát ra

Để các tham số có tác dụng ngay lập tức Quý khách cần gõ lệnh:

# sysctl -p

Bước 2:

# vi /etc/sysconfig/network

Add bổ sung dòng sau:

NETWORKING_IPV6=yes

Bước 3:

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Khai báo địa chỉ IPv6 do nhà cung cấp đã cung cấp cho Quý khách:

IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=IPv6-IP-Address-with-prefix
IPV6_DEFAULTGW=IPv6-IP-Gateway-Address

Bước 4: restart lại service network

service network restart

Bước 5: kiểm tra lại IPv6 với lệnh ping6

ping6 lg-sg.vhost.vn -c4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top