Install R1soft Agent Backup cho CentOS

Bước 1: Tạo file mới r1soft.repo

Cách 1: Trước khi tiến hành bạn cần lấy repo từ r1soft với lệnh yum mặc định, tuy nhiên vHost khuyến cáo không nên dùng cách này vì tốc độ tải repo từ đây khá chậm. 

Tạo file vi /etc/yum.repos.d/r1soft.repo với nội dung như sau và lưu lại :

yum install r1soft-cdp-enterprise-agent -y

Chờ hoàn tất.

Cách 2: Cài đặt từ các gói rpm với thứ tự các gói và lệnh cài đặt như sau:

rpm -Uvh --oldpackage http://upload.vhost.vn/r1soft/serverbackup-setup-5.10.1.x86_64.rpm

rpm -Uvh --oldpackage http://upload.vhost.vn/r1soft/serverbackup-async-agent-2-6-5.10.1.x86_64.rpm

rpm -Uvh --oldpackage http://upload.vhost.vn/r1soft/serverbackup-agent-5.10.1.x86_64.rpm

rpm -Uvh --oldpackage http://upload.vhost.vn/r1soft/serverbackup-enterprise-agent-5.10.1.x86_64.rpm

Bước 2: Tạo và lưu lại file

Tạo và lưu file chứa public key của server backup tại đường dẫn /usr/sbin/r1soft/conf/server.allow/103.27.62.15  với nội dung như sau:

vi /usr/sbin/r1soft/conf/server.allow/103.27.62.15

—–BEGIN PUBLIC KEY—–
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCC+ATVsacT9aQtMbOTTGlBIQjlxyblJpJPYXec
slHsnpRkaJAe6/d+WgikjHXmtxE8HAhAz+r+2etWYgthJLNT8IYmkixlDl0mWFB7PnqB6T139LLX
Q8vmYecQ+IseTrqPypdr4nCaKUwRX+HKfmN/zl5oNzmxh2AiNn6dxcPj8wIDAQAB
—–END PUBLIC KEY—–

Hoặc có thể sử dụng r1soft-setup –get-key http://IP để lấy Key từ server

Bước 3: Chạy lệnh 

 để kết thúc quá trình cài đặt, cần thực hiện lệnh sau:

r1soft-setup --get-module

Nếu như sau khi chạy lệnh này xuất thông báo như hình sau: “Unable to find a valid source directory….”

check version kernel hiện tại.

uname -r

Ở hình dưới đây là phiên bản kernel hiện tại .

Lúc này bạn truy cập vào link sau https://rpm.pbone.net/ tìm gói kernel-devel phù hợp với version kernel của server hoặc VPS và tiến hành tải về và cài đặt.

rpm -ivh kernel-devel-2.6.32-431.1.2.0.1.el6.x86_64.rpm 

Sau khi đã cài đặt gói kernel-devel thành công, chạy lại lệnh để hoàn tất quá trình cài đặt.

r1soft-setup --get-module 

Kết quả như trong hình là đã cài đặt thành công, chỉ cần restart lại dịch vụ cdp-agent với lệnh sau:

/etc/ init.d/cdp-agent restart

Lưu ý: Cần mở port 1167 nếu có sử dụng firewall

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top