IP CDN

Kính chào Quý khách,

Để đảm bảo hệ thống CDN có thể kết nối đến server, Quý khách vui lòng mở firewall cho phép các địa chỉ IP sau truy cập:

103.232.120.88/24137.220.54.105/24
45.122.221.208/2445.77.129.107/24
103.143.208.117/24149.28.180.100/24
103.231.188.194/24158.247.221.251/24
103.143.142.61/24217.69.10.197/24
45.122.223.4/2464.176.223.73/24
103.232.120.98/24192.248.164.234/24
45.122.221.221/2445.63.117.217/24
103.143.208.131/24139.84.137.89/24
103.231.188.200/24139.84.235.211/24
103.143.142.148/24144.202.98.211/24
45.122.223.5/24

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn xin hãy gửi yêu cầu hỗ trợ về cho chúng tôi tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top