Hướng dẫn cấu hình Relay Email với Zimbra Mail Server các phiên bản trước 8.0

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình relay email trên Server Mail Zimbra phiên bản 8.0 hoặc các phiên bản trở về trước.

Chú thích thông tin

  • ns6.vhost.vn: Server Mail Relay mà bạn muốn relay qua
  • zmhostname: Hostname của Zimbra Mail Server hiện tại
  • Username: Thông tin user mà nhà cung cấp dịch vụ (Provider) gửi đến cho bạn
  • Password: Mật khẩu đi kèm với username

Các bạn thực hiện lần lượt theo thứ tự như sau:

#su zimbra
#zmprov ms zmhostname zimbraMtaRelayHost ns6.vhost.vn:25 (port 25,465,587 tùy thuộc Server)
#echo ns6.vhost.vn Username:Password > /opt/zimbra/conf/relay_password
#postmap /opt/zimbra/conf/relay_password
#postmap -q ns6.vhost.vn /opt/zimbra/conf/relay_password
#postconf -e smtp_sasl_password_maps=hash:/opt/zimbra/conf/relay_password
#postconf -e smtp_sasl_auth_enable=yes
#zmlocalconfig -e postfix_smtp_sasl_auth_enable=yes
#postconf -e smtp_cname_overrides_servername=no
#zmlocalconfig -e postfix_smtp_cname_overrides_servername=no
#postfix reload

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top