Hướng dẫn đổi mật khẩu của bất kì User nào trên Directadmin với quyền Admin.

Bước 1: Đăng nhập DirectAdmin với tài khoản admin theo đường dẫn

Địa chỉ IP:2222

Bước 2: Tại giao diện Admin Level chọn Change Passwords

Bước 3: Nhập tên User cần thay đổi với passwors tương ứng để reset mật khẩu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top