Hướng dẫn repair MySQL database

Khi database bị crash table, để repair các database này, ta thực hiện các cách sau đây:

1. Đối với database sử dụng engine InnoDB.

Thêm dòng dưới vào file /etc/my.cnf

<strong>innodb_force_recovery=1</strong>

Sau đó thực hiện restart lại mysql.
Khi việc repair tự động hoàn tất, xóa “innodb_force_recovery = 1” trong file /etc/my.cnf và restart dịch vụ lại mysql một lần nữa.

2. Đối với database sử dụng engine MyISAM.

Sử dụng command bên dưới để repair

mysqlcheck -u <username> -p -r <database_name>

Hoặc:

myisamchk -r -f <path_of_table>

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top