Hướng dẫn thay đổi Email Massage System DirectAdmin

Message System là những thông báo DirectAdmin để cảnh báo người quản trị hệ thống. Những thông tin cảnh báo bao gồm tình trạng của hệ thống (tấn công dò mật khẩu – brute force attack, tình trạng tiến trình web, mysql; sử dụng tài nguyên vượt mức…).

Sau khi đăng nhập vào DirectAdmin, Message System nằm ở cạnh bên trái. 

DirectAdmin có chức năng gửi những thông báo này tới email người quản trị:

Chọn Options -> Nhập email nhận thông báo -> Nhấn Save

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top